Ειδικά Σκευάσματα Μαγνησίου (Mg)

Ο ρόλος του Μαγνησίου (Mg)

Το μαγνήσιο είναι ένα από τα σημαντικότερα θρεπτικά στοιχεία των φυτών και αποτελεί κύριο συστατικό του μορίου της χλωροφύλλης, που με την σειρά της είναι απαραίτητη για την φωτοσύνθεση. Δευτερευόντως τα επίπεδα Μαγνησίου ρυθμίζουν την πρωτεινοσύνθεση, τα επίπεδα σακχάρων και διάφορες ενζυμικές αντιδράσεις.

Τροφοπενία Μαγνησίου (Mg)

Η τροφοπενία εμφανίζεται κύριως στα παλιά φύλλα, εντός του ελάσματος ως σκουρες καφέ η μαύρες κηλίδες. Συνήθως οι νευρώσεις παραμένουν πράσινες. Επίσης υπό έλλειψη μαγνησίου περιορίζεται η αύξηση της ρίζας και εξασθενεί ο μηχανισμός αντοχής σε φτωχά περιβάλλοντα (π.χ περιβάλλον ξηρασίας).

Συμπτώματα Τροφοπενίας Μαγνησίου

Μαύρες κηλίδες σε καλλωπιστικό φυτό Σύμπτωμα τροφοπενίας Mg σε λεμονια (ανεστραμμένο V) Τροφοπενία Mg σε φύλλα τομάτας και αμπέλου

Οοοps!