Ιχνοστοιχεία

Εξαιρετικά μίγματα ιχνοστοιχείων για συνδυασμό με τα βασικά λιπάσματα η για την διόρθωση τροφοπενιών των φυτών.


Οοοps!